ماهیت حساب ها در حسابداری
ماهیت حساب ها در حسابداری

ماهیت حساب ها در حسابداری، هر یک از حساب ها در حسابداری با توحه به نوع در سمت راست و یا چپ معادله حسابداری قرار می گیرند.

هر رویداد مالی سبب ایجاد تغییر در حساب ها و افزایش و یا کاهش آنها می شود. سمت راست معادله حسابداری دارای ماهیت بدهکاری و سمت چپ آن ماهیت بستانکاری خواهد داشت.

 

انواع ماهیت حساب ها در حسابداری

 

- ماهیت بدهکار: این گروه از حساب ها شامل دارایی های جاری، دارای های ثابت و هزینه ها می باشد.

- ماهیت بستانکار: این نوع حساب شامل بدهی های جاری، بدهی های بلند مدت و سرمایه و درآمد می باشد.

- حساب ها با ماهیت دوگانه: این نوع حساب ها را می توان در قسمت راست معادله و یا در قسمت چپ معادله جای داد و در پایان دوره بدهکار و یا بستانکار می باشد.

- حساب های فاقد ماهیت: این حساب ها حالت تعهدی دارند و تغییرات آنها رویداد مالی نمی باشد، مانند حساب های انتظامی.

 

نکاتی درباره ماهیت حساب ها

 

در سیستم حسابداری، هنگامی که دو یا چند حساب را در یک تراکنش مالی شناسایی کردید باید دست کم یک حساب را بدهکار و حسابی دیگر را بستانکار نمایید. برای بدهکار کردن یک حساب باید آن را در قسمت چپ و برای بستانکار کردن حساب باید آن را در قسمت راست  درج کنید. ماهیت حساب به این معنی است که  تراکنش حسابداری در افزایش و یا کاهش در کدام قسمت یک حساب درج شود. سمت راست بدهکار و سمت چپ بستانکار می باشد. به طور کلی سود سهام، هزینه ها، دارایی ها، خسارت در قسمت بدهکار افزایش می یابد و سود، درآمد، سرمایه، بدهکاری و سهام سبب افزایش در قسمت بستانکاری می شود.

 

نتیجه پایانی

 

به منظور حصول نتیجه درست و اصولی باید از ماهیت حساب ها در حسابداری آگاهی داشته باشید چرا که ثبت حتی یک حساب به اشتباه، سبب بر هم خوردن ترازنامه خواهد شد.