استهلاک سرقفلی
استهلاک سرقفلی

استهلاک سرقفلی ، سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجاره ی محل و ادامه تجارت در محل کار خود دارد. و جزء اموال غیر منقول تبعی است. سرقفلی دارایی نامشهودی که در نتیجه اکتساب یک شرکت توسط شرکت دیگر به قیمتی بیشتر از ارزش واقعی ایجاد شده، سرقفلی گفته می شود.

ارزش برند شرکت، مشتریان وفادار زیاد، روابط خوب با مشتریان، روابط خوب با کارکنان و هرنوع اختراع، حق کپی رایت یا تکنولوژی اختصاصی، نشان دهنده سرقفلی است. سر قفلی به عنوان دارایی نا مشهود در نظر گرفته می شود زیرا یک دارایی فیزیکی مثل ساختمان یا تجهیزات نیست.حساب سر قفلی در تراز نامه، در بخش دارایی های شرکت، منعکس می شود.

حسابداری و استهلاک


حسابداری استهلاک به روشی گفته می شود که براساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورده می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود. بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده از دارایی، ثابت می ماند به طوری که در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط در نظر گرفته شده است. به تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارایی کاسته می گردد، استهلاک آن منظما به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

ثبت استهلاک


در مورد حساب های دارایی اصول زیر رعایت می شود:
_ به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارایی، آن را به بهای تمام شده ثبت می کنند.
_ پس از آن، در مورد آن دسته از دارایی ها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارش های مالی قرار می گیرد و آن را ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده می نامند.
_ آن قسمت از بهای تمام شده که به اصطلاح به کار رفته و فایده اش منقضی شده است، براساس اصلی مقابله درآمد با هزینه به حساب هزینه جاری منظور می شود.

نتیجه گیری :


حسابداری استهلاک به روشی گفته می شود که براساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورده می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود. سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجاره ی محل و ادامه تجارت در محل کار خود دارد. و جزء اموال غیر منقول تبعی است.