استهلاک سرقفلی

استهلاک سرقفلی ، سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجاره ی محل و ادامه تجارت در محل کار خود دارد. و جزء اموال غیر منقول تبعی است. سرقفلی دارایی نامشهودی که در نتیجه اکتساب یک شرکت توسط شرکت دیگر به قیمتی بیشتر از ارزش واقعی ایجاد شده، سرقفلی گفته می شود.

در ادامه خواهید خواند استهلاک سرقفلی

استهلاک در حسابداری

استهلاک در حسابداری ، دارایی های ثابت سازمان بر اثر گذشت زمان و یا فرسودگی، ارزش اولیه خود را از دست می دهند. این کاهش ارزش دارایی های ثابت را استهلاک می نامند.

در ادامه خواهید خواند استهلاک در حسابداری

پیش بینی های مالی

پیش بینی های مالی ، پیش بینی های مالی و برنامه ریزی آتی یکی از اساسی ترین راهکارها برای موفقیت سازمان ها می باشد. تمامی سازمان ها چه بزرگ و چه کوچک لازم است از این اصل پیروی نمایند. تا درآینده دچار کمبود مالی نباشند.

در ادامه خواهید خواند پیش بینی های مالی

ترازنامه و انواع آن

ترازنامه و انواع آن ، ترازنامه ها گزارشات مالی هستند که وضعیت دارایی ها، بدهی ها و سرمایه شرکت تجاری را نشان می دهد. ترازنامه ها وضعیت مالی سازمان را طی یک دوره زمانی مشخص، آشکار می سازند.

در ادامه خواهید خواند ترازنامه و انواع آن

مزایای بستن حساب ها در نرم افزار هلو

مزایای بستن حساب ها در نرم افزار هلو، بر اساس اصول حسابداری، برای اینکه بدانیم سود و یا زیان هر دوره به چه میزان است باید هزینه های هر دوره از درآمدهای آن دوره کسر شود.

در ادامه بخوانید مزایای بستن حساب ها در نرم افزار هلو