استهلاک در حسابداری

استهلاک در حسابداری ، دارایی های ثابت سازمان بر اثر گذشت زمان و یا فرسودگی، ارزش اولیه خود را از دست می دهند. این کاهش ارزش دارایی های ثابت را استهلاک می نامند.

ترازنامه و انواع آن

ترازنامه و انواع آن ، ترازنامه ها گزارشات مالی هستند که وضعیت دارایی ها، بدهی ها و سرمایه شرکت تجاری را نشان می دهد. ترازنامه ها وضعیت مالی سازمان را طی یک دوره زمانی مشخص، آشکار می سازند.

مزایای بستن حساب ها در نرم افزار هلو

مزایای بستن حساب ها در نرم افزار هلو، بر اساس اصول حسابداری، برای اینکه بدانیم سود و یا زیان هر دوره به چه میزان است باید هزینه های هر دوره از درآمدهای آن دوره کسر شود.

پیش بینی های مالی

پیش بینی های مالی ، پیش بینی های مالی و برنامه ریزی آتی یکی از اساسی ترین راهکارها برای موفقیت سازمان ها می باشد. تمامی سازمان ها چه بزرگ و چه کوچک لازم است از این اصل پیروی نمایند. تا درآینده دچار کمبود مالی نباشند.

مبنای تعهدی تعدیل شده و مبنای نقدی تعدیل شده

مبنای تعهدی تعدیل شده و مبنای نقدی تعدیل شده، فرض تعهدی یکی از اساسی ترین و مهم ترین مفروضات در حسابداری می باشد. گسترش حسابداری به میزان بسیار زیاد وابسته به این فرض می باشد.