مبنای تعهدی تعدیل شده و مبنای نقدی تعدیل شده

مبنای تعهدی تعدیل شده و مبنای نقدی تعدیل شده، فرض تعهدی یکی از اساسی ترین و مهم ترین مفروضات در حسابداری می باشد. گسترش حسابداری به میزان بسیار زیاد وابسته به این فرض می باشد.

در ادامه بخوانید مبنای تعهدی تعدیل شده و مبنای نقدی تعدیل شده

ماهیت حساب ها در حسابداری

ماهیت حساب ها در حسابداری، هر یک از حساب ها در حسابداری با توحه به نوع در سمت راست و یا چپ معادله حسابداری قرار می گیرند.

در ادامه بخوانید ماهیت حساب ها در حسابداری