ماهیت حساب ها در حسابداری

ماهیت حساب ها در حسابداری، هر یک از حساب ها در حسابداری با توحه به نوع در سمت راست و یا چپ معادله حسابداری قرار می گیرند.