دسته: بلاگ
بازدید: 2626
تفاوت شرکت حسابداری با مؤسسه حسابداری
تفاوت شرکت حسابداری با مؤسسه حسابداری

تفاوت شرکت حسابداری با مؤسسه حسابداری ، تفاوت شرکت حسابداری با مؤسسه حسابداری در نوع ثبت و اساس نامه آن می باشد. در نوع فعالیت و ساختار سرمایه و مجوزهای لازم باهم متفاوت می باشند. به این صورت که مؤسسات حسابداری به صورت موسسه غیر انتفاعی در اداره ثبت شرکت ها ثبت می شود.

اما شرکت حسابداری تحت عنوان شرکت انتفاعی شامل شرکت با مسؤلیت محدود و سهامی خاص ثبت می گردد. هر کدام از نوع ثبتی ساختار سرمایه ای خاصی دارد و همچنین در مؤسسات حسابداری فعالیت آن بر پایه غیر انتفاعی بودن می باشد که شامل آموزش، خدمات و ... می باشد. اما در شرکت حسابداری می تواند فعالیت تجاری هم انجام دهد. به همین دلیل هنگام ثبت مؤسسه حسابداری باید یکی از اعضا مدرک مرتبط به حسابداری خود را هم ارسال نماید. همین امر باعث می شود که فعالیت مؤسسه حسابداری به صورت متمرکز روی موضوع حسابداری بنا شود.

شباهت شرکت حسابداری با مؤسسه حسابداری


شرکت حسابداری و مؤسسه حسابداری در نوع خدماتی که ارائه می دهند مشابه هم هستند و به این صورت که خدمات زیر را ارائه می دهند:
_ خدمات حسابداری
_ خدمت مالیاتی
_ خدمات بیمه پیمانکاری
_ مشاوره مالیاتی
و در برخی شرکت های حسابداری و مؤسسات حسابداری خدمات ثبتی و حقوقی انجام می دهند.
اعزام حسابدار به شرکت ها و مؤسسات دیگر انجام می دهند.
لوایح مالیاتی تنظیم می کنند.
و تمامی خدماتی که مربوط به امور حسابداری و مالیاتی انجام می دهند.

تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل از جمله خدمات مالیاتی


امور اداری و پرسنلی در شرکت های کوچک و بزرگ یکی از بخش های مهم فعالیت های مالی و حسابداری بوده و باید مورد توجه دقیق قرار بگیرد. تنظیم قرار داد پرسنل مطابق با قانون، نحوه پرداخت حقوق و مزایا، محاسبه کسورات قانونی آنها از جمله مالیات، بیمه و غیره بخشی از امور اداری و پرسنلی شرکت ها می تواند باشد.

نتیجه گیری :


تفاوت شرکت حسابداری با مؤسسه حسابداری در نوع ثبت و اساس نامه آن می باشد. در نوع فعالیت و ساختار سرمایه و مجوزهای لازم باهم متفاوت می باشند. . به این صورت که مؤسسات حسابداری به صورت موسسه غیر انتفاعی در اداره ثبت شرکت ها ثبت می شود.