ترازنامه و انواع آن
ترازنامه و انواع آن

ترازنامه و انواع آن ، ترازنامه ها گزارشات مالی هستند که وضعیت دارایی ها، بدهی ها و سرمایه شرکت تجاری را نشان می دهد. ترازنامه ها وضعیت مالی سازمان را طی یک دوره زمانی مشخص، آشکار می سازند.

به عبارتی  ترازنامه ها یک تصویر کلی از سازمان ارائه می دهند. ترازنامه ها انواع متفاوتی دارند که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.

 

انواع ترازنامه ها

 

- شکل حساب: ترازنامه ها در حسابی به شکل T نشان داده می شوند. دارایی ها در سمت راست ترازنامه و بدهی ها در قسمت چپ ترازنامه نشان داده می شوند. در این معادله حسابداری، جمع ارقام سمت راست باید با جمع ارقام سمت چپ برابر باشند. در ایران برای تهیه صورت های مالی از شکل حسابی برای تهیه ترازنامه استفاده می شود.

- شکل گزارشی: در این روش، سمت چپ ترازنامه یعنی بدهی ها در زیر سر فصل دارایی ها ثبت می شوند.

 

اقلام تشکیل دهنده ترازنامه

 

- عنوان: این قسمت شامل نام کامل واحد اقتصادی، نام گزارش یا صورتحساب مالی و تاریخ گزارش می باشد.

- واحد اندازه گیری: برای ثبت رویدادهای مالی در ترازنامه باید از یک واحد اندازه گیری ثابت استفاده کرد. در ایران این واحد اندازه گیری ریال می باشد. در هر کشوری با توجه به واحد پولی آن کشور، واحد اندازه گیری متفاوت است.

- بخش حساب ها: در این قسمت از ترازنامه، دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نشان داده می شود.

- جمع حساب ها: پس از اینکه اطلاعات در ترازنامه وارد شد، جمه کل در هر ستون نوشته می شود. در ترازنامه به شکل حساب، دو طرف ترازنامه باید با یکدیگر مساوی باشند. در ترازنامه به شکل گردش، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام با جمع دارایی ها باید یکسان باشد. در ضمن در زیر جمع نهایی دو خط موازی کشیده می شود.

 

نتیجه پایانی

 

با استفاده از ترازنامه ها می توان دارایی ها و بدهی های شرکت را تخمین زد و مبنایی برای محاسبه بازدهی عملیاتی شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. در ضمن با استفاده از آن می توان ریسک فعالیت را نیر تا حدزیادی تخمین زد.