پیش بینی های مالی

پیش بینی های مالی ، پیش بینی های مالی و برنامه ریزی آتی یکی از اساسی ترین راهکارها برای موفقیت سازمان ها می باشد. تمامی سازمان ها چه بزرگ و چه کوچک لازم است از این اصل پیروی نمایند. تا درآینده دچار کمبود مالی نباشند.

ارزیابی های لازم درباره حجم فروش، وهزینه ها می باشد. پیش بینی های مالی روش های مختلفی دارند مانند روش های کیفی و کمی.


تکنیک های کیفی


نظرات اجرایی، در این روش با استفاده از نظرات کارشناسانه واحدهای مخاتلف مانند تولید، فروش، پیش بینی هایی برای آینده صورت می پذیرد.
تکنیک دلفی: در این روش، دو سری پرسشنامه توسط کارشناسان تهیه شده و پاسخ داده می شود. پرسشنامه دوم مجددا به کارشناسان داده می شود تا پاسخ های خود را نسبت به پرسشنامه اول ارزیابی نمایند.
نظر سنجی فروشی: در این روش با استفاده از نطرسنجی فروشندگان، پیش بینی هایی برای سازمان انجام می گیرد. چرا که نظر سنجی بازار مصرف، نقش مهمی در پیش بینی های مالی در آینده خواهد داشت.


تکنیک های کمی


گزارشات مالی: با استفاده از گزارشات مالی دو یا سه سال قبل و با توجه به میزان فروش و هزینه ها می توان پیش بینی هایی را در برای سازمان ارائه داد.
پیش بینی دوره زمان: این نوع پیش بینی نوعی پیش بینی کمی به شمار می رود. این روش یکی از ساده ترین رو شهای استقراربوده و از دقت بالایی برخوردار هستند.
روش تاثیر: در این روش، از تعدادی متغیر برای پیش بینی متغیر مورد استفاده از دوره زمانی گذشته استفاده می شود.


نتیجه پایانی


اصولا پیش بینی های مالی امری سخت و دشوار می باشد و انتخاب نوع روش پیش بینی برای ایجاد نتیجه مورد نظر بسیار مهم تر می باشد. تکنیک های پیچیده، روش های دقیتری را ارائه می نمایند اما تکنیک های ساده نیز می توانند عملکرد خوبی داشته باشند. پیش بینی های مالی برای عملکرد آینده بسیار اهمیت دارند.