مزایای بستن حساب ها در نرم افزار هلو

مزایای بستن حساب ها در نرم افزار هلو، بر اساس اصول حسابداری، برای اینکه بدانیم سود و یا زیان هر دوره به چه میزان است باید هزینه های هر دوره از درآمدهای آن دوره کسر شود.

این عملیات با بستن حساب های موقت و انتقال مانده حساب های دائمی رخ می دهد.

 

انواع حساب ها در حسابداری

 

حساب های دائمی: این نوع حساب ها مربوط به یک دوره مالی نمی باشند و مانده آنها تا دوره های مالی بعدی نیز ادامه پیدا می کند. مانند چک ها، موجودی کالا، بدهکاران تجاری و ..

حساب های موقت: این نوع حساب ها مربوط به یک دوره مالی می باشند. بطوری که مانده این حساب ها در پایان دوره مالی برابر صفر می باشد. مانند حساب های هزینه، درآمدها، خرید و فروش

حساب های مختلط: این حساب ها ترکیبی از حساب های دائمی و موقت می باشند. مانند پیش پرداخت اجاره، پیش پرداخت بیمه و ...

 

مراحل بستن حساب ها در حسابداری

 

- انجام ثبت های اصلاحی: ثبت های اصلاحی در انتهای دوره و به منظور تعدیل و به روز رساندن مدارک حسابداری انجام می شود. ثبت های حسابداری به سه دسته تقسیم می شود مانند1- پیش پرداخت ها و پیش دریافت ها 2- هزینه هاو درآمدهای ثبت نشده 3- سایر اصلاحات مانند تسهیم بهای تمام شده

- تهیه صورت های مالی: این مرحله شامل تهیه صورت سود و زیان و تهیه ترازنامه می باشد.

- بستن حساب های موقت: حساب های موقت به دلیل انتقال نتایج عملیات به حساب سرمایه و صفر کردن مانده حساب های درآمد و هزینه انجام می شود.

تهیه ترازنامه اختتامیه: این ترازنامه شامل حساب های دائمی مانند حساب های دارایی و بدهی ها و سرمایه می باشد چرا که حساب های موقت مانند درآمد و هزینه به حساب های سرمایه انتقال داده شده و بسته شده اند.

 

نتیجه پایانی

 

قبل از بستن حساب ها به صفر بودن مانده حساب ترازنامه اختتامیه در سال مالی و کنترل انتقال حساب های دائمی و صفر شدن حساب سود و زیان در اوایل دوره سال مالی جدید دقت کنید.