ارزش افزوده اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی شاخصی است مبتنی برVBM که به کنترل کل ارزش ایجاد شده دریک تجارت می پردازد. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی نیست بلکه راهی است که ما با آن به اندازه گیری نتایج می پردازیم.

تفاوت شرکت حسابداری با مؤسسه حسابداری

تفاوت شرکت حسابداری با مؤسسه حسابداری ، تفاوت شرکت حسابداری با مؤسسه حسابداری در نوع ثبت و اساس نامه آن می باشد. در نوع فعالیت و ساختار سرمایه و مجوزهای لازم باهم متفاوت می باشند. به این صورت که مؤسسات حسابداری به صورت موسسه غیر انتفاعی در اداره ثبت شرکت ها ثبت می شود.

استهلاک سرقفلی

استهلاک سرقفلی ، سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجاره ی محل و ادامه تجارت در محل کار خود دارد. و جزء اموال غیر منقول تبعی است. سرقفلی دارایی نامشهودی که در نتیجه اکتساب یک شرکت توسط شرکت دیگر به قیمتی بیشتر از ارزش واقعی ایجاد شده، سرقفلی گفته می شود.

تجزیه و تحلیل انحرافات ابزار سنجش مسؤلیت مرکز هزینه

تجزیه و تحلیل انحرافات ابزار سنجش مسؤلیت مرکز هزینه ، هزینه یکی از اقلامی است که در سنجش مسؤلیت بسیار حائز اهمیت است. بنابراین یکی از مهمترین مراحل حسابداری سنجش مسؤلیت مرکز تعیین اقلام بهای تمام شده استاندارد و ارزیابی عملکرد واحد ها از طریق مقایسه اقلام بهای تمام شده ( هزینه های ) واقعی با اقلام بهای تمام شده ( هزینه های استاندارد) است.

استهلاک در حسابداری

استهلاک در حسابداری ، دارایی های ثابت سازمان بر اثر گذشت زمان و یا فرسودگی، ارزش اولیه خود را از دست می دهند. این کاهش ارزش دارایی های ثابت را استهلاک می نامند.