انواع روش‌های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا چیست؟ (بخش اول)
انواع روش‌های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا چیست؟ (بخش اول)

انواع روش‌های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا چیست؟، روش‌های نگهداری موجودی کالا در حسابداری به دو روش دائمی و ادواری و روش‌های قیمت گذاری کالاها در حسابداری به چند روش ( فایفو، لایفو و میانگین وشناسایی ویژه) تقسیم می‌شود.

انواع روش‌های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا چیست؟

روش دائم:

در این روش هرگونه تغییری در موجودی کالا اعم از خرید، فروش  مصرف، برگشت از خرید و برگشت از فروش بصورت ریالی در حسابی تحت عنوان حساب موجودی کالا و بصورت مقداری در سیستم انبار ثبت و نگهداری می‌شود، به نحوی که بعد از هر تغییری موجودی کالا نشان دهنده مبلغ واقعی موجودی کالا و سیستم انبار نشان دهنده مقدار واقعی موجودی کالا بوده. بهای تمام شده کالای مصرف شده و فروش رفته بعد از هر تغییری دردسترس می‌باشد. مراحل حسابداری این روش به شرح زیر می باشد :

 1. خرید:

موجودی کالا (مقدار خریداری شده*نرخ خرید)                                    بدهکار

حسابهای پرداختنی– تفصیل تامین کننده                                                 بستانکار

 • کل مبلغ خرید، در نرم­ افزار حسابداری ، و مقدار به همراه ریال آن در نرم­ افزار انبار به تفکیک کد کالا نگهداری می­‌شود.
 1. برگشت از خرید:

حسابهای پرداختنی – تفصیل تامین کننده                                           بدهکار

موجودی کالا (مقدار برگشت داده شده*نرخ)                                                بستانکار

 1. مصرف مواد (ارسال مواد اولیه به خط تولید جهت تولید محصول)

کالای در جریان ساخت                                                                   بدهکار

موجودی کالا                                                                                      بستانکار

 • برای مشخص کردن مبلغ  مصرف موجودی کالا نرم­ افزارمبلغ را به یکی از روش‌های جریان هزینه از قبیل اولین صادره از اولین وارده (FIFO) ، اولین صادره از آخرین وارده (LIFO) ، میانگین موزون (WA) و شناسایی ویژه محاسبه می‌کند و در این صورت نیز کل مبلغ مصرف در نرم افزار حسابداری ، و مقدار به همراه ریال مصرف در نرم­‌ افزار انبار به تفکیک کالا ثبت و از مانده موجودی کالا کاسته می‌شود.
 1. تحویل کالا به مشتری بابت فروش:

بهای تمام شده کالای فروش رفته                                                       بدهکار

موجودی کالا                                                                                       بستانکار

 • این ثبت توسط نرم افزار انبار ثبت می­‌شود، ثبت فروش کالا توسط نرم افزار فروش به شرح زیر ثبت می­‌شود:

حسابهای دریافتنی – تفصیل مشتری                                                   بدهکار

فروش داخلی مخصولات                                                                          بستانکار

 • محاسبه مبلغ بهای تمام شده کالای فروش رفته، مانند مصرف به یکی از روش­های جریان هزینه از قبیل اولین صادره از اولین وارده (FIFO ) ، اولین صادره از آخرین وارده (LIFO) ، میانگین (AVE) و شناسایی ویژه توسط نرم ­افزار محاسبه می­‌شود. در این صورت نیز مبلغ بهای تمام شده کالای فروش رفته در نرم ­افزار حسابداری و مقدار به همراه ریال آن در نرم ­افزار انبار ثبت و از مانده موجودی کالا کاسته می­‌شود.
 1. تحویل کالای به انبار بابت برگشت از فروش:

موجودی کالا                                                                                بدهکار

بهای تمام شده کالای فروش رفته                                                             بستانکار

 • این ثبت توسط نرم افزار انبار ثبت می‌­شود، ثبت برگشت فروش کالا توسط نرم افزار فروش به شرح زیر ثبت می‌­شود:

برگشت از فروش داخلی محصولات                                                  بدهکار

حسابهای دریافتنی – تفصیل مشتری                                                     بستانکار

 1. پایان دوره:

ثبتی ندارد